Regulamin

Kontakt
Regulamin sklepu internetowego Edmar

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem, Sprzedawcą i Administratorem Sklepu jest EDMAR, Edward Marzec z siedzibą w: Malbork 82-200, ul. Ogrodowa 8a NIP: 579-00-03-098, REGON: 009912620.
 2. Regulamin Sklepu Internetowego EDMAR (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego w domenie edmaramber.com zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczyć rzeczy wolne od wad.
 4. Każdy produkt dostępny w sklepie internetowym edmaramber.com posiada opis na stronie produktu. Z uwagi na właściwości wykorzystanego materiału (nie ma dwóch identycznych bursztynów) biżuteria może w pewnym stopniu różnić się między sobą oraz od tej zaprezentowanej na zdjęciach. Wpływ na odbiór wizualny towaru mają również parametry monitora.

Klienci

 1. Klientami (zwanymi dalej „Klienci”) mogą być osoby po ukończeniu 16 roku życia i które posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym im dokonanie określonego zakupu.
 2. Rejestracja w sklepie internetowym jest dobrowolna, bezpłatna i nie jest wymagana do dokonywania zakupów. Rejestrację można przeprowadzić po wypełnieniu formularza dostępnego w edmaramber.com podając:
  – adres email
  – hasło
  – imię
  – nazwisko
  Po prawidłowej rejestracji Klient otrzymuje dostęp do stworzonego konta, z którego może korzystać po podaniu zgłoszonego w trakcie rejestracji adresu email oraz hasła.
 3. Konto zawiera dane Klienta podane podczas procesu rejestracji oraz historię jego zakupów na stronie edmaramber.com. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych podanych w procesie rejestracji, Klient zobowiązany jest do ich zaktualizowania.
 4. Klientowi nie wolno udostępniać swojego konta innym osobą jak również ujawniać hasła podanego w trakcie rejestracji. W razie przejęcia konta lub hasła przez osoby trzecie Klient zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
 5. Sklep internetowy EDMAR umożliwia dokonywanie zakupów również bez uprzedniej rejestracji, wybierając opcję „Kupuję bez rejestracji”. W przypadku dokonywania zakupów bez rejestracji nie jest tworzone Konto Klienta.
 6. Klienci nie posiadający zarejestrowanego konta podczas dokonywania zakupów będą zobowiązani do podania danych odbiorcy tj. imię i nazwisko odbiorcy oraz adresu dostawy, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu kontaktu w sprawie realizacji zamówienia i dostawy.

Zawarcie umowy

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  – dodanie produktów do koszyka,
  – wybór sposobu dostawy,
  – wybór sposobu płatności,
  – wybór miejsca wydania rzeczy,
  – złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”
 3. Dodanie produktu do koszyka nie wiąże się z ich rezerwacją. Jeżeli ilość dostępnych produktów zostanie wyczerpana przed zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta, Sprzedający zastrzega, że zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 4. Po dokonaniu wyboru produktów a przed wyborem sposobu płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania prawidłowego i pełnego adresu do wysyłki zamówienia oraz podania numeru telefonu, który do czasu dostawy zamówienia nie powinien ulec zmianie.
 5. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta i jego akceptacją przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od chwili złożenia zamówienia.
 6. Umowa sprzedażowa może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym jak i nie zarejestrowanym.
 7. Na termin realizacji zamówienia składa się czas przygotowania zamówienia i przekazania go do Dostawcy.

Płatności

 1. Płatności dokonywane są przez Klienta na podany numer konta (bądź z wykorzystaniem metod płatności elektronicznych udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą). Istnieje także możliwość płatności za pobraniem.
 2. Przy wyborze metody płatności przelewem bankowym lub płatności za pośrednictwem karty płatniczej z funkcją płatności internetowej Klient zostanie przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie płatności elektronicznej.
 3. Ceny produktów przedstawione na Stronie sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena nie obejmuje kosztów dostawy, których wysokość podana jest odrębnie.
 4. Klient wraz z dostawą towaru otrzymuje paragon lub fakturę VAT. Aby otrzymać fakturę VAT Klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia.

Koszt i termin wysyłki

 1. Na czas dostawy towaru do Klienta składa się przygotowanie zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz doręczenie towaru przez wybranego przewoźnika. Czas przygotowania towaru do wysyłki przez sprzedającego wynosi zwykle do 3 dni roboczych. Do tego należy doliczyć czas dostawy towaru przez przewoźnika, na który Sprzedający nie ma wpływu.
 2. Zamówienia złożone po godz. 16.00 oraz w soboty, niedziele i święta będą przygotowywane do wysyłki od następnego dnia roboczego.
 3. W przypadku płatności kartą lub przelewem na konto bankowe czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu zaksięgowania wpłaty na kocie bankowym Sprzedającego.
 4. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu produktów, bądź gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki, zaraz po otrzymaniu przesyłki od przewoźnika. W przypadku stwierdzenia przez Klienta jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w trakcie transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia odpowiedniego protokołu szkody oraz do zawiadomienia o tym fakcie Sprzedającego.
 5. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego bądź niepełnego adresu dostawy.
 6. Cennik dostawy:
  – Poczta Polska – 14,50 zł
  – Kurier DPD – 13,99 zł
  – Inpost – 12,99 zł

Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi, zgodnie art.27 Prawa konsumenckiego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art.33, art.34 Prawa konsumenckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy, a do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 dostępny na końcu tego regulaminu. Konsument może złożyć Oświadczeni o odstąpieniu od umowy także w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 3. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o otrzymaniu Oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres email podany przy zawarciu umowy lub inny jeżeli został podany przy złożonym oświadczeniu.
 4. W przypadku gdy Klient kupił więcej niż jeden produkt, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub wybranych produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku Produktów sprzedawanych jako komplet, odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy uważana jest ona za niezawartą do Produktu, od którego zakupu Klient odstąpił.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić Produkty Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Aby zachować termin wystarczy odesłać Produkty przed jego upłynięciem.
 7. Koszt odesłania Produktów do Sprzedającego ponosi Klient.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będących przedmiotem umowy a będące wynikiem nieodpowiedniego korzystania.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem należności uiszczonej za Produkty przez Klienta do czasu ich otrzymania z powrotem. Po otrzymaniu produktów Sprzedający dokona zwrotu należności do 14 dni w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkty.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta.

Reklamacja

 1. Klient ma prawo złożenia reklamacji wobec Sprzedającego, w szczególności w przypadkach niezgodności Produktu z umową bądź wad Produktu, jak również w przypadku jeżeli działania Sprzedającego są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 dostępny na końcu tego regulaminu, na adres mailowy Sklepu Internetowego bądź pisemnie na adres Sprzedającego – EDMAR Edward Marzec, ul. Ogrodowa 8a, 82-200 Malbork . Reklamację można złożyć również w innej formie niemniej powinna ona zawierać takie dane jak: imię nazwisko kupującego, dane kontaktowe podane podczas dokonywania zakupu (numer telefonu, adres email), sposób w jaki konsument chce być poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji (drogą mailową bądź pisemną na adres Klienta), zamieszczenie opisu uzasadniającego reklamację oraz konkretne żądania Klienta w związku ze składaną reklamacją.
 3. Klient jeżeli zakupiony produkt ma wadę może:
  a) żądać usunięcia wady,
  b) żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  c) żądanie obniżenia ceny za produkt,
  d) wystosować oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 4. Wraz ze złożeniem Reklamacji należy złożyć reklamowany Produkt oraz potwierdzenie dokonania jego zakupu (paragon bądź fakturę VAT).
 5. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Nie stanowią niezgodności Produktu z umową:
  a) wady widoczne w dniu zakupu, o których Klient wiedział,
  b) naturalne zużycie towaru, wynikające z korzystania z biżuterii zgodnie z przeznaczeniem,
  c) odbarwienia lub uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do zasad użytkowania i dbania o biżuterię,
  d) uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania biżuterii np. wgniecenia, zerwanie łańcuszka, deformacje.
 7. Sprzedający ma możliwość odmowy zadośćuczynienia żądaniom Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów.
 8. Klient składający reklamację jest obowiązany do dostarczenia wadliwego Produktu na koszt Sprzedającego na adres: EDMAR, Edward Marzec, ul. Ogrodowa 8a, 82-200 Malbork.
 9. Koszt wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający za wyjątkiem pkt. 6 Reklamacje.
 10. Sprzedający rozpozna reklamację w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia jej otrzymania. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w sposób zgodny z zaznaczonym na formularzu reklamacyjnym.
 11. W przypadku odrzucenia Reklamacji przez Sprzedającego poinformuje on o tym Kupującego podając powody swojej decyzji.
 12. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania produktu Klientowi.
 13. Roszczenia Klienta o usunięcie wady lub wymianie produktu na wolny od wad przedawnia się po upłynięciu roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania produktu Klientowi.
 14. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi, termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Ochrona danych osobowych oraz polityka prywatności

 1. Administratorem udostępnianych Danych Osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów jest EDMAR, Edward Marzec, ul. Ogrodowa 8a, 82-200 Malbork, NIP: 579-00-03-098, REGON: 009912620.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa wyłącznie w celach związanych z uzasadnionymi interesami Sprzedającego i wyłącznie na podstawie zgody Kupującego.
 3. Zgoda Klienta na przetwarzanie danych jest dobrowolna i w każdej chwili może zostać wycofana. Brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniami bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedażowej.
 4. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest uzasadniony umownym lub prawnym obowiązkiem.
 5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego, Sprzedający zbiera następujące dane osobowe:
  a) imię i nazwisko – niezbędne do nadania przesyłki
  b) adres pocztowy – niezbędny do zaadresowania przesyłki
  c) numer telefonu / adres email – niezbędne do realizacji zamówienia

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający ma możliwość zmiany regulaminu o czym będzie informował zarejestrowanych Kupujących drogą elektroniczną na wskazany podczas dokonywania zakupów adres email w terminie co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 2. Żaden z punktów niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia Praw Konsumentów. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający zapewnia bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie do tego prawa w miejscu zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

Załącznik nr 1 Formularz odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i wysłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) – pobierz
Załącznik nr 2 Formularz reklamacyjny (formularz ten należy wypełnić i wysłać tylko w przypadku reklamacji) – pobierz