Reklamacje

Kontakt
Reklamacje

Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi, zgodnie art.27 Prawa konsumenckiego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art.33, art.34 Prawa konsumenckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy, a do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 dostępny na końcu tego regulaminu. Konsument może złożyć Oświadczeni o odstąpieniu od umowy także w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 3. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o otrzymaniu Oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres email podany przy zawarciu umowy lub inny jeżeli został podany przy złożonym oświadczeniu.
 4. W przypadku gdy Klient kupił więcej niż jeden produkt, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub wybranych produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku Produktów sprzedawanych jako komplet, odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy uważana jest ona za niezawartą do Produktu, od którego zakupu Klient odstąpił.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić Produkty Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Aby zachować termin wystarczy odesłać Produkty przed jego upłynięciem.
 7. Koszt odesłania Produktów do Sprzedającego ponosi Klient.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będących przedmiotem umowy a będące wynikiem nieodpowiedniego korzystania.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem należności uiszczonej za Produkty przez Klienta do czasu ich otrzymania z powrotem. Po otrzymaniu produktów Sprzedający dokona zwrotu należności do 14 dni w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkty.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta.

Reklamacja

 1. Klient ma prawo złożenia reklamacji wobec Sprzedającego, w szczególności w przypadkach niezgodności Produktu z umową bądź wad Produktu, jak również w przypadku jeżeli działania Sprzedającego są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 dostępny na końcu tego regulaminu, na adres mailowy Sklepu Internetowego bądź pisemnie na adres Sprzedającego – EDMAR Edward Marzec, ul. Ogrodowa 8a, 82-200 Malbork . Reklamację można złożyć również w innej formie niemniej powinna ona zawierać takie dane jak: imię nazwisko kupującego, dane kontaktowe podane podczas dokonywania zakupu (numer telefonu, adres email), sposób w jaki konsument chce być poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji (drogą mailową bądź pisemną na adres Klienta), zamieszczenie opisu uzasadniającego reklamację oraz konkretne żądania Klienta w związku ze składaną reklamacją.
 3. Klient jeżeli zakupiony produkt ma wadę może:
  a) żądać usunięcia wady,
  b) żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  c) żądanie obniżenia ceny za produkt,
  d) wystosować oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 4. Wraz ze złożeniem Reklamacji należy złożyć reklamowany Produkt oraz potwierdzenie dokonania jego zakupu (paragon bądź fakturę VAT).
 5. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Nie stanowią niezgodności Produktu z umową:
  a) wady widoczne w dniu zakupu, o których Klient wiedział,
  b) naturalne zużycie towaru, wynikające z korzystania z biżuterii zgodnie z przeznaczeniem,
  c) odbarwienia lub uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do zasad użytkowania i dbania o biżuterię,
  d) uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania biżuterii np. wgniecenia, zerwanie łańcuszka, deformacje.
 7. Sprzedający ma możliwość odmowy zadośćuczynienia żądaniom Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów.
 8. Klient składający reklamację jest obowiązany do dostarczenia wadliwego Produktu na koszt Sprzedającego na adres: EDMAR, Edward Marzec, ul. Ogrodowa 8a, 82-200 Malbork.
 9. Koszt wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający za wyjątkiem pkt. 6 Reklamacje.
 10. Sprzedający rozpozna reklamację w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia jej otrzymania. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w sposób zgodny z zaznaczonym na formularzu reklamacyjnym.
 11. W przypadku odrzucenia Reklamacji przez Sprzedającego poinformuje on o tym Kupującego podając powody swojej decyzji.
 12. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania produktu Klientowi.
 13. Roszczenia Klienta o usunięcie wady lub wymianie produktu na wolny od wad przedawnia się po upłynięciu roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania produktu Klientowi.
 14. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi, termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Załącznik nr 1 Formularz odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i wysłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) – pobierz
Załącznik nr 2 Formularz reklamacyjny (formularz ten należy wypełnić i wysłać tylko w przypadku reklamacji) – pobierz